Sindica

cap

El bloc

El Parlament aprova una resolució d’ERC perquè el Govern desenvolupi el reglament de l’àmbit Penedès

Els republicans han presentat al·legacions al decret per incloure-hi la societat civil i més representació territorial

Un any i mig després de l’aprovació de l’àmbit Penedès, el Govern encara no ha aprovat el decret de reglament que ha de permetre la delimitació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès, que abastaria les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia no adscrits a les comarques centrals, i dotar-se d’un Pla territorial parcial propi. Aquest dimecres el Parlament de Catalunya ha aprovat en comissió una resolució presentada per Esquerra Republicana per tal d’instar al Govern a aprovar-lo definitivament sense més dilacions.

El projecte de decret tret a informació pública al desembre també regula que es creï un grup de treball integrat per l’Administració de la Generalitat i les administracions locals per contribuir a la formulació del Pla territorial parcial del Penedès.

La resolució d’ERC pactada amb CiU també aposta per augmentar la participació dels ens locals i introduir-hi la de la societat civil en el grup de treball que ha de formular i fer seguiment del Pla Territorial Parcial del Penedès, tal com va promoure la regional d’ERC-Penedès en les al·legacions que va presentar al Decret en període d’exposició pública.

Lluïsa Llop, presidenta d’ERC-Penedès, afirma que encara no té resposta del Govern a les al·legacions presentades i espera que s’aprovin les modificacions proposades per ERC ja que “donen resposta a les necessitats i demandes del territori. Hi ha d’haver en el Grup de Treball un representant més dels ens locals, que els han de nomenar els consells comarcals corresponents, i que hi ha d’haver una representació de la societat civil penedesenca (que ha estat activa impulsora de l’àmbit, de la vegueria i de la idiosincràsia pròpia del Penedès) encara que això impliqui augmentar proporcionalment el nombre de representants de la Generalitat.” Llop ha afegit que "és curiós que el Govern no hagués mogut cap fil pel reglament de l'àmbit Penedès fins que ERC va presentar la proposta resolució la tardor passada."

La portaveu parlamentària dels independentistes, Anna Simó, que va presentar la proposta de resolució a finals d’octubre i ha pactat la resolució definitiva s’ha felicitat per l’acord i ha remarcat que “l’aprovació del decret de l’àmbit funcional ha de fer-se immediatament, ja hi ha un any i mig de retard perquè es reculli la singularitat del territori i perquè sigui un veritable revulsiu per a les comarques penedesenques. A més, l’acord amb CiU ha propiciat que s’incorporin al Grup de Treball representants de la societat civil consensuats i nomenats pel conseller de Territori i Sostenibilitat, com demanava ERC-Penedès”.

L’àmbit Penedès es va aprovar el 22 de juliol del 2010 i aposta perquè aquest àmbit estigui format per l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que així ho manifestin, segons el pro­cediment que s’estableixi per reglament, els quals resta­ran adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals.


Proposta de resolució
Tram. 250-00676/09
Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 21920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta­rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi­cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar­ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs­tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planifi­cació funcio­nals de planificació incorporant-hi l’Àmbit del Penedès.

D’acord amb allò previst en la redacció de la llei, a l’àmbit del Penedès estarà format per l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que així ho manifestin, segons el pro­cediment que s’estableixi per reglament, els quals resta­ran adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals.

La disposició addicional tercera de la Llei estableix que el futur desplegament reglamentari ha de determinar les condicions en què s’ha d’exercir el dret d’opció previst pels municipis de la comarca de l’Anoia i ha de regular els requeriments per a garantir la continuïtat territorial dels àmbits de planejament.

Passat més d’un any des de l’aprovació al Parlament de l’àmbit funcional del Penedès, el reglament que l’ha de desplegar encara està pendent d’aprovació.

Resolució:
“El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar la tramitació del projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i a incrementar la representació dels ens locals, nomenats per les comarques, i preveure una representació de la societat civil consensuada i nomenada pel conseller de Territori i Sostenibilitat en el grup de treball que ha de formular i fer el seguiment del Pla Territorial Parcial del Penedès.”comenta