Sindica

cap

El bloc

Envia a un/a amic/ga:

Cornuts i pagar el beure. Hipoteques (1)

Cornuts i pagar el beure. Hipoteques (1)

En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se durant 40 anys per poder fer front a la despesa derivada de la compra d’un habitatge i a destinar fins el 50% dels seus ingressos per pagar-la.

Ara, però, les circumstàncies existents a l’hora de signar la hipoteca han variat per a la majoria de persones. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica i financera han deixat a Catalunya un 17,7% de població en atur. La impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat freqüent i una de les noves causes d’exclusió social al país i evidentment també a Terrassa.
Per aquest motiu, des d’Esquerra hem registrat al Parlament de Catalunya una proposició de llei, que proposa en primera instància la dació en el pagament de les hipoteques. El que significa que el deutor s’alliberaria de l’import total de la hipoteca amb l’embargament del seu habitatge. Aquesta mesura pot beneficiar a més de 25.000 famílies que poden veure embargat el seu habitatge en els propers dos anys en el nostre país.

M’explico. A diferència d’altres països, a l’Estat Espanyol el préstec te caràcter personal i garantia real. Es a dir, en cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge, la resta de béns i el salari, deixant a la família en un estat de vulnerabilitat i desprotecció, a les portes de l’exclusió social. El banc no només es queda amb l’habitatge, sinó que a més el deute segueix viu. Per posar-hi xifres, i segons les previsions, el 2010 l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els anys posteriors a l’esclat de la crisi.
En legislacions del nostre entorn, França, Bèlgica, Alemanya o els països anglosaxons, es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual. En aquests països, amb el lliurament de l’habitatge la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present o futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el deute, oferint una oportunitat de recuperació futura a les famílies que “temporalment” passen un mal moment.

Amics, el problema no el tenim amb 23 directors generals o una o dues conselleries més o menys. En moments com l’actual, o sabem anar a les causes dels problemes reals i prendre les decisions correctes o tindrem un problema estructural, crònic de llarga gestació i trajectòria. Un problema que no es soluciona només creant treball, perquè les famílies puguin seguir pagant deutes inacabables als mateixos de sempre, sinó anant a les causes reals que provoquen l’exclusió social i impedeixen que la societat avanci col•lectivament cap a la igualtat d’oportunitats que és, en definitiva, el que ens fa avançar com a ciutat i país.
 comenta