Sindica

cap

El bloc

El Pacte Nacional per a la Immigració i el codesenvolupament

El Pacte Nacional per a la Immigració i el codesenvolupament

Divendres passat les forces polítiques catalanes, agents socials i entitats implicades signaven el Pacte Nacional per a la Immigració, un dels quatre grans acords estratègics que promou el Govern d’Entesa durant aquesta legislatura.

El Pacte Nacional per a la Immigració respon directament a les tres demandes principals que planteja la gent davant el repte de la immigració: que governem els fluxos migratoris, no competir pels serveis públics i viure en una societat diversa, no en una diversitat de societats. I el Pacte ho respon amb tres eixos: gestió dels fluxos migratoris i accés al mercat de treball, adaptació dels serveis públics a una societat diversa i integració en una cultura pública comuna.

La Consellera d’Acció Social i Ciutadania Carme Capdevila en destacava el conjunt de reptes a afrontar i les actuacions a emprendre per a garantir una bona convivència, una major cohesió social i una igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Per la meva banda, en voldria destacar la importància que tindrà per vincular la relació entre migració i desenvolupament.

S el Pacte proposa fomentar la integració en una cultura pública comuna, cal garantir aquesta integració en els valors solidaris i de compromís amb la cohesió tant en les societats d’acollida com en les d’orígen. Garantir la cohesió social a Catalunya requereix de cinc idees clau: la participació de totes les persones i la lluita contra la formació de mecanismes de segregació; l’ús del català com a llengua comuna; l’equilibri entre la laïcitat i la pluralitat religiosa; la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; i el reforç de les polítiques adreçades a la infància, la joventut, la gent gran i les famílies. Garantir la cohesió social al Sud requereix d’altres requisits, vinculats al desenvolupament humà sostenible, l’eradicació de pobresa i la lluita contra les desigualtats, i passa per desenvolupar polítiques socials justes i eficaces que respectin els diversos models culturals i les capacitats decisòries dels pobles del Sud, tot garantint el respecte dels drets humans i els drets econòmics, socials i culturals.

El fenomen de la immigració esdevé un dels principals motors de transformació de les nostres societats però també té impactes molt importants sobre les societats d’origen. Treballar en codesenvolupament suposar acarar de forma positiva aquests dos grans reptes.

Perquè la cooperació al desenvolupament no es aliena al creixent protagonisme del fenomen migratori i al debat al voltant de la gestió dels fluxos migratoris. I la recerca de coherència entre polítiques ens porta a plantejar-nos com incorporar l’impacte als països d’origen: de l’arribada de remeses econòmiques i socials; de la sortida de recursos humans capacitats (altrament dit, descapitalització humana); i com aprofitar la presència al nostre país de comunitats amb vincles transnacionals.

La interacció entre migracions i desenvolupament és cada cop més complexa. Són dos fenòmens multidimensionals que no operen en un mateix sentit i que generen dinàmiques i sinergies molt diverses, tant als països d’origen com d’acollida dels migrants: La migració pot actuar com a motor de desenvolupament del país d’origen però també pot generar problemes per la sortida de la població amb més formació o l’accentuació de desigualtats econòmiques i socials. Aquesta complexitat ens ha de fer ser prudents però no ha d’impedir aprofitar el potencial que els fluxos migratoris poden oferir als processos de desenvolupament del sud.

Cal integrar el valor afegit que suposa el codesenvolupament en tant que instrument que permet fer partícips de la cooperació als migrants i també com una manera d’abordar positivament la relació entre migracions i desenvolupament que ha d’impregnar la política de cooperació del govern.

I des d’aquesta doble perspectiva, cal considerar la importància cabdal de la coherència de polítiques: les dimensions d’integració, participació i ciutadania del codesenvolupament transcendeixen la gestió de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament però tenen implicacions en els objectius que persegueix aquesta gestió. Aquest és un dels reptes que tenim per davant i que ens ha portat a participar activament al procés d’elaboració del Pacte Nacional per a la Immigració i relacionar-lo estretament amb l’Estratègia de Codesenvolupament de la Cooperació Catalana.comenta