Sindica

cap

El bloc

Envia a un/a amic/ga:

AL·LEGACIONS AL PLA METROPOLITÀ


En el termini exigit, des d'ERC hem presentat una al·legació genèrica però clara sobre el Pla Metropolità de Barcelona. Aquest, increïblement, esbotzava el consens polític que hi va haver en l'aporovació del Pla Director de l'Alt Penedès i posava en qüentió elements tant important com l'autovia paral·lela a l'autopista (introduïnt elements propis del quart cinturó que han estat taxantment vetats des del Penedès) o la introducció d'un eix de creixament estratègic (ara dit nodal) des dels Monjos fins a Sant Sadurní, quan el Pla Director recull un creixement moderat de Sant Sadurní associat a la Conca del Bitlles.

Aquestes al·legacions també es van aprovar en el Consell Comarcal, on altra vegada unànimament es van vetar les pretencions més agressives del metropoli. Des de l'Ajuntament de Sant Sadurní, ens consta que s'havien de presentar unes al·legacions, però com és habitual ens les hem d'imaginar..."a l'oli".

Val a dir, que aquestes al·legació d'ERC, se suma tot un seguit de demandes efectuades des de tota l'àrea metropolitana, la majoria basades en el maltractament dels fenòmens rurals i específics que ha rebut el territori en aquest Pla, en tramitació.


AL·LEGACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
 
 
Raimon Soler i Becerro, amb DI xxxxxxxxx, actuant com a president i en representació de la Federació Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Alt Penedès, en referència a l’aprovació inicial del Pla territorial metropolità de Barcelona publicada en el DOGC del 2/06/2009, presenten la següent:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, segons DOGC del 22/10/2008.
L’elaboració del Pla Director va ser paral·lela al Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. La seva redacció va anar a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i van participar-hi el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, una comissió tècnica i els ajuntaments, entitats i agents socials de la comarca.
Entre tots aquests participants es va aconseguir un ampli consens que va portar al reconeixement del pla director per part dels ajuntaments de la comarca i de la totalitat de forces polítiques representades al Consell comarcal.
 
 
AL·LEGACIÓ
Que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, pel que fa a la planificació de la comarca de l’Alt Penedès, incorpori el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès tal i com es va aprovar pel Govern de Catalunya el 16 de setembre de 2008, sense cap canvi.
 
 
Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2009
 comenta